Privacybeleid

Stoeltjesdans is een website-applicatie (web-app) voor het basis- en voortgezet onderwijs, aangeboden door Social Shuffle B.V. (een officiële spin-off van de Radboud Universiteit Nijmegen). Social Shuffle B.V. respecteert je privacy en zorgt ervoor dat je persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving worden verwerkt. Met persoonsgegevens bedoelen we alle informatie waarmee iemand direct of indirect geïdentificeerd kan worden. In deze verklaring informeren wij je welke persoonsgegevens er worden verzameld, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden verzameld, hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan, welke persoonsgegevens er mogelijk met derden gedeeld worden, en waar je met vragen of verzoeken over je privacy terecht kunt.

Welke persoonsgegevens worden er verzameld?

We verzamelen de volgende persoonsgegevens:

  • Contactgegevens gebruiker (naam, geslacht, emailadres)
  • Contactgegevens school (naam, adres, BRIN-nummer)
  • Leerlinggegevens (naam, geboortedatum, geslacht, leerjaar)

Het gaat hierbij uitsluitend om persoonsgegevens zoals die door de gebruiker zijn ingevuld.

Waarom worden deze persoonsgegevens verzameld?

Door gebruik te maken van Stoeltjesdans verzameld en verwerkt Social Shuffle B.V. de persoonsgegevens die hierboven staan beschreven. Deze persoonsgegevens worden verzameld met het doel om Stoeltjesdans goed te kunnen laten werken. Je hebt hiermee niet alleen toegang tot Stoeltjesdans, maar het zorgt er ook voor dat leerlingen de online monitor veilig en betrouwbaar kunnen invullen.

Als gebruiker heb je een persoonlijk account met daarin je contactgegevens. Deze contactgegevens slaan we ook op, zodat je altijd gemakkelijk kunt inloggen. Bovendien kunnen we dan contact met je opnemen als dat nodig is. In je persoonlijk account kun je ook de contactgegevens van jouw school invullen. Hierdoor kunnen we ook schoolresultaten tonen, indien jij of een collega op jouw school gebruik maakt van het schoolpakket.

Om de online monitor te kunnen gebruiken of een nieuwe klasindeling te kunnen maken, hebben wij de leerlinggegevens nodig. Deze informatie slaan wij op, zodat leerlingen de online monitor individueel kunnen invullen. Zo gebruiken we de geboortedatum van leerlingen als wachtwoord bij de start van de monitor en hebben we de namen van alle leerlingen nodig zodat leerlingen bij het invullen van de vragen eenvoudig op de namen van klasgenoten kunnen klikken.

Welke gegevens worden er (mogelijk) met derden gedeeld?

Social Shuffle B.V. maakt gebruik van vragenlijsten, normscores en algoritmes die wetenschappelijk zijn getoetst. Zonder wetenschappelijk onderzoek kan Stoeltjesdans niet bestaan. Daarom werken wij ook nu nog nauw samen met de onderzoekers van Radboud Universiteit in Nijmegen. Wij delen alleen niet direct herleidbare persoonsgegevens (bijvoorbeeld leeftijd en geslacht) met de onderzoekers. Hiermee kunnen zij één keer per jaar nieuwe normscores bepalen, zodat iedere gebruiker up-to-date en betrouwbare informatie heeft over de sociale veiligheid op school in Nederland. Wij stellen deze niet direct herleidbare persoonsgegevens ook beschikbaar voor nieuw wetenschappelijk onderzoek naar sociale veiligheid en effectieve klasindeling. Deze nieuwe bevindingen bieden wij vervolgens weer direct aan jou aan in Stoeltjesdans. Op die manier slaan we samen een brug tussen wetenschap en praktijk.

Stoeltjesdans is ontwikkeld in samenwerking met het IT-bedrijf Blisss. Zij helpen ons ook bij het onderhoud. Indien je een technisch probleem hebt, die wij niet zelf kunnen oplossen, dan vragen wij hulp van een medewerker van Blisss. Zij hebben daarom ook op verzoek toegang tot persoonsgegevens. Wij zullen altijd vooraf contact met je opnemen als Blisss toegang nodig heeft tot jouw persoonsgegevens.

Verder delen wij jouw persoonsgegevens niet met anderen, tenzij het gaat om het voldoen aan een wettelijke verplichting en we daar expliciet om worden gevraagd door een geautoriseerde partij. We zullen je ook dan informeren over een dergelijke verzoek.

Hoe gaan we met deze persoonsgegevens om (opslag en beveiliging)?

De persoonsgegevens worden opgeslagen in een datacentrum in West-Europa. Deze is niet toegankelijk voor derden. Hiervoor maken we gebruik van de infrastructuur van Microsoft Azure. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. Indien je gebruik maakt van het klaspakket, dan verwijderen wij de leerlinggegevens automatisch voor de start van het nieuwe schooljaar. Indien je gebruik maakt van het schoolpakket, dan verwijderen wij alle gegevens automatisch als je meer dan 2 jaar niet meer actief bent geweest op Stoeltjesdans. We sturen je altijd minimaal één maand van tevoren een waarschuwingsmail, zodat je de vernietiging van persoonsgegevens kunt voorkomen. Je kunt ook altijd op iederr moment zelf je gegevens verwijderen of door ons laten verwijderen.

Wij gaan met de grootst mogelijk zorg om met persoonsgegevens. Uiteraard nemen wij passende en gedegen beveiligingsmaatregelen om jouw persoonsgegevens veilig te bewaren. Zo houden wij de software up-to-date, gebruiken we SSL-certificaten, heeft elke gebruiker een eigen afgeschermde omgeving (back-end-database), en maken we gebruik van diverse firewalls. Mocht er onverhoopt sprake zijn van een beveiligingsincident of gegevenslek, dan doen wij er alles aan om deze zo spoedig mogelijk (binnen 72 uur) op te lossen. Bovendien zullen we alle gebruikers daarover op de website informeren. Indien nodig zullen wij in dergelijke gevallen ook, conform wettelijke bepalingen, de Autoriteit Persoonsgegevens informeren.

Maken wij gebruik van een verwerkersovereenkomst?

Ja, Social Shuffle B.V. is deelnemer van Privacyconvenant Onderwijs. Dit betekent dat wij het ‘Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy 4.0’ hebben ondertekend en dat wij gebruik maken van de ‘Model verwerkersovereenkomst’. In deze verwerkersovereenkomst hebben wij exact vastgelegd welke persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt en hoe wij zorgdragen voor een passende beveiliging van deze persoonsgegevens. Wil jij ook een verwerkersovereenkomst met ons aangaan of wil je weten of jouw onderwijsinstelling al een overeenkomst met ons heeft? Stuur ons dan mail (info@stoeltjesdans.nl).

Waar kun je met vragen naartoe?

Mocht je een privacy-vraag hebben over Stoeltjesdans, dan kun je altijd contact met ons opnemen via info@stoeltjesdans.nl. Dit kunnen aanvullende vragen zijn over ons privacybeleid, het laten verwijderen van eerder verzamelde persoonsgegevens, of bezwaar tegen een bepaald gebruik. Wij beantwoorden je vraag zo snel en volledig mogelijk. Mocht je een klacht hebben, dan horen wij dat ook graag. Klachten nemen we altijd uiterst serieus en proberen we in samenspraak zo snel mogelijk op te lossen. Mochten we er toch niet samen uitkomen en gaat de klacht over onze omgang met persoonsgegevens, dan kun je je ook altijd contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Waarvoor zijn wij aansprakelijk?

Social Shuffle B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens verzameld in Stoeltjesdans in overeenstemming met deze verklaring. Wij zijn uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die, of nadeel dat, wordt veroorzaakt door het niet nakomen van deze verklaring of van de daaraan ten grondslag liggende wettelijke bepalingen. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot de vergoeding van de directe schade ter hoogte van het bedrag dat volgens de aansprakelijkheidsverzekeraar van Social Shuffle voor het betreffende geval wordt uitgekeerd.

Social Shuffle B.V. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, van welke aard dan ook, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, die wordt toegekend aan (vervolg)handelingen en/of beslissingen die jij neemt of die zijn gebaseerd op het gebruik van Stoeltjesdans of die daaraan worden toegedicht.

Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?

Ja, het kan voorkomen dat deze Privacyverklaring of de verwerkersovereenkomsten in de toekomst worden gewijzigd. Alle wijzigingen worden op onze website gepubliceerd. Het is verstandig om deze privacyverklaring regelmatig te lezen, zodat je bekend bent met eventuele wijzigingen. Laatste wijziging: 11-4-2024